Základní škola Orangery – O nás

Naše základní škola Orangery poskytuje moderní formu vzdělávání, přičemž v září 2024 otevíráme třídu pro 6. a 7. třídu, a následující roky tedy budeme mít i kompletní druhý stupeň.

Po absolvování prvního stupně naší základní školy žáci pokračují buď na 2. stupni v Orangery nebo na osmiletém gymnáziu. Každý žák je jiný, vyvíjí se svým tempem a pro jeho další úspěšný rozvoj je vhodné jiné navazující vzdělání. Rozhodnutí o dalším směřování každého žáka činí jeho rodiče, kterým v případě zájmu rádi poskytneme náš odborný názor a podporu při výběru další školy.

Vzdělávání je rozšířené o intenzivní výuku anglického jazyka rodilými mluvčími formou tandemové výuky, kdy je anglický učitel přítomen celému vyučování během dne (více zde). Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém podporujeme přirozenou potřebu dětí objevovat, učit se a poznávat svět. Klademe důraz nejen na vysokou úroveň znalostí, ale pomáháme dětem rozvíjet i jejich dovednosti, které jim mohou pomoci prožít šťastný a naplněný život.

 

Co nabízíme

Intenzivní výuka anglického jazyka

V Orangery máme propracovaný systém výuky anglického jazyka založený na tandemové spolupráci českého učitele a rodilého mluvčího. Každá třída má svého rodilého mluvčího, který je přítomen výuce všech předmětů, a s ohledem na stupeň znalosti žáků se postupně zapojuje do výuky nejen při hodinách anglického jazyka. Například ve 3. třídě tak děti nemají „výtvarnou výchovu“, ale „Arts and crafts“, a v 5. třídě se žáci v hodinách „Geography“ učí o evropských zemích prostřednictvím anglických prezentací, které si sami připravují.

Zpočátku se zaměřujeme na schopnost dětí porozumět a užívat angličtinu v běžných situacích, abychom podpořili jejich radost z každého drobného pokroku. Výuka gramatiky přichází až ve vyšších třídách, kdy se žáci obvykle začnou v rámci výuky připravovat na Cambridge jazykové zkoušky (YLE).

Tandemová výuka (nebo také duální, anglicky Co-teaching či Collaborative teaching) je jedna z organizačních forem výuky, při které se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé.

Výhodou tandemové výuky je, že se student učí aktivně, nikoliv pasivně, jak by tomu bylo, kdyby jen pozoroval výklad provázejícího učitele. Párová výuka je způsob, jak zvýšit potenciál pro profesní rozvoj.

Význam rodilého mluvčího pro žáky:

  • zvýšení motivace ke studiu cizího jazyka
  • odbourání zábran,  strachu  či  ostychu  při  komunikaci v cizím jazyce
  • využívání cizího jazyka i v jiných předmětech
  • možnost komunikace v cizím jazyce i mimo výuku
  • interkulturní zkušenosti – reálie jiných zemí
  • pro mnohé žáky první zkušenost s živým rodilým mluvčím vůbec

Rozvoj sociálních dovedností

Věříme, že naši žáci vyrůstají do doby, kdy sociální dovednosti budou nezbytné pro spokojený život. V Orangery proto již od první třídy učíme žáky, mimo jiné, komunikovat, pracovat v týmu, stanovit si jasné cíle, řešit problémy a prezentovat se. Prostřednictvím různých aktivit rozvíjíme u našich žáků empatii, asertivitu i schopnost přizpůsobit se změnám.

Díky malému počtu žáků v každé třídě můžeme přistupovat ke každému žákovi individuálně a podpořit rozvoj jeho dovedností tam, kde potřebuje. V tomto se nám velmi osvědčila intenzivní spolupráce s naší školní psycholožkou, která pravidelně monitoruje atmosféru v každé třídě, a může tak sledovat každého žáka v jeho přirozeném prostředí třídy.

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné, každé může uspět, být přínosem pro ostatní a stát se úspěšným a spokojeným člověkem. Naším cílem je objevit v každém dítěti jeho individuální talent a podporovat jeho další rozvoj. Věříme, že díky tomu budou naši žáci v budoucnosti pokračovat ve studiu směrem, který je pro ně vhodný, a budou schopni úspěšně rozvinout svůj osobní potenciál.

V rámci výuky věnujeme hodně času procesu sebepoznávání a sebehodnocení žáků tak, aby v budoucnosti nebyli závislí na hodnocení a uznání přicházející z okolního světa, ale aby znali svoji hodnotu a hledali a nacházeli sílu a inspiraci zejména uvnitř sami sebe. Naši žáci se nebojí dělat chyby a neusilují o dokonalost, ale užívají si radost ze svého pokroku a úspěchu.

Podpora přípravy na vyšší stupeň vzdělání

Po absolvování naší základní školy žáci pokračují buď na 2. stupni ZŠ nebo na osmiletém gymnáziu. Každý žák je jiný, vyvíjí se svým tempem a pro jeho další úspěšný rozvoj je vhodné jiné navazující vzdělání. Rozhodnutí o dalším směřování každého žáka činí jeho rodiče, kterým v případě zájmu rádi poskytneme náš odborný názor a podporu při výběru další školy.

Současný charakter přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia vyžaduje velmi náročnou a intenzivní přípravu, bez které je téměř nemožné uspět. Přijímací zkoušky jdou nad rámec učiva 5. třídy a je tedy nemožné zajistit přípravu plně v rámci naší základní školy i s ohledem na skutečnost, že požadavky gymnázií se částečně liší. Již koncem 4. třídy rodiče mohou přihlásit své dítě na přípravné kurzy, ideálně na konkrétní gymnázium, na které se dítě bude hlásit.

Víme, jak mimořádně náročná je příprava žáků na gymnázium, a i v rámci naší školy je proto dodatečně podporujeme prostřednictvím intenzivního přípravného kurzu organizovaného ve spolupráci se zkušeným externím partnerem.

Bezpečné a příjemné prostředí

Naše škola se nachází ve 2 budovách – jedna třída (zpravidla 1. nebo 2.) je umístěna v budově u městského parku v Dolních Počernicích a ostatní třídy sídlí v hlavní budově naší školy, která se nachází nedaleko ve zrekonstruované vile v ulici Národních hrdinů.  Žáci naší školy se učí v útulných třídách, které jsou vybaveny moderními technologiemi.

Je pro nás důležité, aby se žáci do školy těšili a rádi se v ní učili. Klademe proto velký důraz na vytváření bezpečného prostředí, ve kterém není prostor pro šikanu a jiné patologické projevy. Prostřednictvím individuálních a skupinových programů pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme vzájemné vztahy žáků a atmosféru v každé jednotlivé třídě a případné problémy bezodkladně řešíme ve spolupráci s rodiči a školním poradenským pracovištěm (metodik prevence, výchovný poradce, externí psycholog).

V rámci propracovaného školního preventivního programu se přiměřeně věku našich žáků zabýváme aktuálními negativními trendy ve společnosti a z nich vyplývajícími hrozbami a učíme žáky, jak těmto hrozbám čelit.

Školní družina a zájmové kroužky

Výuka v naší škole začíná v 9:00 hodin.

Školní družina funguje od 7:30 do 18:00 hodin. I ve družině se žáci za časté přítomnosti rodilého mluvčího věnují různorodým aktivitám, které přispívají k jejich rozvoji. Žáci v čase družiny mohou navštěvovat i různé zájmové kroužky, které jsou organizovány v rámci naší školy. Nabídka kroužků se každý rok částečně liší, a to v závislosti na konkrétním zájmu žáků.

Víme, jak je pro děti prospěšný pohyb venku. Žáci proto v rámci družiny pobývají velmi často venku – buď v dolnopočernickém zámeckém parku, ten je v bezprostřední blízkosti naší menší budovy, nebo  na zahradě, která je k dispozici u naší hlavní budovy.

Spolupráce s rodiči

Na úspěšném rozvoji dětí se podílí jak škola, tak jejich rodiče. S rodiči našich žáků se proto pravidelně potkáváme, ať již v rámci školy, nebo při různých společenských aktivitách, které pro naše žáky a jejich rodiče organizujeme. Tradičně jsou to oslavy dne maminek, food festival nebo vánoční besídka. Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak se jejich dítě rozvíjí (formou tripartity nebo individuálních schůzek) v jednotlivých oblastech a jakým aktivitám se věnuje, což nám umožňuje společně poskytnout dítěti zvýšenou podporu tam, kde ji právě potřebuje.

V průběhu studia se mohou objevit specifické potřeby dětí, které je nutné řešit ve spolupráci s rodiči. V takovém případě mohou rodiče využít naši externí psycholožku, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje a která jim může pomoci pochopit podstatu problému a způsob, jak mohou svému dítěti nejúčinněji pomoci.

Jak přistupujeme k výuce

Formativní hodnocení

Naše žáky pravidelně hodnotíme. Hodnocení probíhá slovně a zahrnuje i sebehodnocení žáka. Společně se radujeme z každého pokroku a úspěchu a zároveň identifikujeme oblasti, na které je nutné se v dalším období zaměřit.

Na vysvědčení mají naši žáci slovní hodnocení s tím, že od 4. třídy na vysvědčení uvádíme i hodnocení známkou pro případ, že by žák potřeboval známku v rámci přijímacího řízení pro navazující studium. Písemné testy v rámci výuky hodnotíme slovně nebo procenty.

Aktivní zapojení žáků do výuky

Naším cílem je podporovat vrozenou potřebu dětí objevovat a poznávat svět. V rámci vyučování proto naše žáky aktivně zapojujeme do výuky, kdy prostřednictvím různých činností a za použití různých pomůcek sami objevují principy a zákonitosti jevů. Tento přístup dává žákům prostor k samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. U žáků podporujeme jejich vlastní iniciativu, kreativitu, samostatnou práci a uvažování.

Výuka matematiky

Se základy matematiky se naši žáci seznamují prostřednictvím Hejného metody, která se nám osvědčila jako vhodná metoda pro 1. a 2. třídu. Od 3. třídy pak žáci přecházejí na kombinaci Hejného metody a Taktik metodu tak, aby byli lépe připraveni pro případ, že by se ucházeli o studium na osmiletém gymnáziu. Hejného metodu však i nadále v rámci výuky částečně využíváme např. v IT.

Využití moderních metod a technologií

Chceme, aby výuka naše žáky bavila. Využíváme proto různé moderní metody výuky a do výuky pravidelně zapojujeme i technologie. Díky různorodým aktivitám má tak každý žák možnost učit se tím způsobem, který mu nejvíce vyhovuje. Postupně rozšiřujeme školní vybavení robotickými výukovými pomůckami.

Učení v souvislostech

Chceme, aby naši žáci vnímali svět kolem sebe v souvislostech. Jednotlivé předměty proto neučíme striktně odděleně, ale v rámci výuky přirozeně prolínáme znalosti z různých oborů.