O nás

Videa o naší škole

  

 

 

Základní škola Orangery nabízí vzdělání 1. stupně ZŠ rozšířené o výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Zaměřujeme se na uspokojení požadavků všech - žáků i jejich rodičů. Ve spolupráci s odborníky zajišťujeme svým žákům příjemné a bezpečné prostředí nejen pro poznávání a učení se, ale také pro navazování přátelství s vrstevníky. Vedeme žáky k samostatnosti, odpovědnému chování a aktivnímu přístupu k životu. Věříme, že si příprava na fungování ve společnosti zaslouží stejnou pozornost, jako výuka anglického jazyka.

Vize naší školy

Vize ZŠ Orangery v sobě skrývá několik pro život důležitých oblastí, kterými jsou:   

 • sociální dovednosti,
 • akademické znalosti,
 • osobnost žáka,
 • pozitivní přístup ke vzdělání.

Tyto oblasti obsahují nastavené cíle tak, aby je žák na konci 5. ročníku plně ovládal. 

OBLAST SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Žák ovládá:

 • navazování kontaktů s lidmi z různých skupin,
 • otevřenou a ohleduplnou komunikaci v češtině i angličtině,
 • prezentaci a obhajobu svých názorů a postojů před skupinou.

AKADEMICKÉ ZNALOSTI

Žák

 • ovládá anglický jazyk minimálně na úrovni Flyers (A2), což je cíleně podporováno rozšířenou přípravou na Cambridge jazykové zkoušky, které vede rodilý mluvčí,
 •  využívá znalosti Hejného matematiky pro řešení různých úloh a aplikuje vybrané metody imimo její oblast,
 •  využívá znalosti Hejného matematiky pro přípravu práce v oboru IT (např.: informatickémyšlení, programování)
 • efektivně pracuje s informacemi, vyhledá je a kriticky zpracuje, využívá je pro svůj další rozvoj, 
 • ovládá práci s médii, samostatně připravuje a prezentuje svou práci v obou jazycích,
 • má předpokládané znalosti potřebné pro přechod na další stupeň vzdělávání (příprava na přijímací řízení probíhá od 2. pololetí 4. ročníku).

OSOBNOST ŽÁKA

Žák

 • dokáže si stanovit jasné cíle a soustředěně na nich pracovat,
 • nese za sebe odpovědnost,
 • orientuje se v problémových situacích a řeší je,
 • řekne si včas o pomoc,
 • je si vědom své hodnoty, nenechá se ovládat druhými nebo vnějšími vlivy.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ

Žák

 • vnímá učení jako radostnou a nikdy nekončící součást života,
 • je vnitřně motivován a jeho vztah ke vzdělání je proaktivní,
 • chápe chybu jako příležitost k učení, ne selhání.

 

Koncepce naší školy

 Formativní a slovní hodnocení

 • průběžné i závěrečné

 Česko – anglická výuka

 • tandemová spolupráce vyučujících na přípravě vzdělávacího programu
Kvality našich pedagogů
 • individuální přístup k žákům
 • kreativita při přípravě činnostního vyučování
 • schopnost vytvářet přátelské a vstřícné prostředí třídy i školy

Preventivní programy pro žáky

 • individuální i skupinové programy
 • zvýšená citlivost k vzájemným vztahům
 • důraz na nácvik řešení složitých situací v bezpečném prostředí
Škola otevřená rodičům a rodinám
 • společné odpolední aktivity
 • pravidelná komunikace

Angličtina a její zařazení do běžného dne

 

 • každodenní spolupráce s rodilými mluvčími
 • zaměření na porozumění a užití jazyka
 • výuka čtení i psaní (Jolly Phonics)
 • odpolední kluby či družina v AJ
 • příprava na jazykové zkoušky (YLE)

 

Výuka matematiky Hejného metodou

 

Genetická metoda čtení v 1. ročníku  

Ekologická a zdravá škola

 • stravování
 • školní zahrada
 • aktivity podporující uvědomělost vůči přírodě
Provoz školy
 • ranní družina od 7:30
 • začátek vyučování v 9:00,
 • odpolední družina do 18:00
 • odpolední zájmové kroužky