Školní poradenské pracoviště ZŠ Orangery, s.r.o.

Národních hrdinů 312, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy zpravidla podílí i třídní učitelka. 

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D., výchovný poradce

reditelka-zs@orangery.cz

Mgr. Barbora Honzíková školní metodik prevence 

honzikova-zs@orangery.cz

 

Následující informace jsou platné po celé období školní docházky a vztahují se na následující pedagogicko – psychologické činnosti:

  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
  • úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá;
  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů;
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
  • preventivní programy pro žáky